Сәтбаев қаласының

ішкі саясат бөлімі ресми сайты

KZ | RU

Мемлекеттік мекеменің ережесі

«Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» ММ

ЕРЕЖЕСІ

 

1. Жалпы ережелер

 

1.  «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесі ішкі саясат саласында басшылықты жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының  мемлекеттік органы болып табылады.

2.  «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесі өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік - құқықтық актілерге, сондай - ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

3.    «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесі ұйымдық - құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, сондай - ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарында шоттары болады.

4.  «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесі азаматтық - құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.

5.  «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесі егер заңнамаға сәйкес осыған уәкілеттік берілген болса, мемлекеттің атынан азаматтық - құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.

6.  «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесі өз құзыретінің мәселелері бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесі басшысының бұйрықтарымен және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін шешімдер қабылдайды.

7.  «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінің құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы заңнамаға сәйкес бекітіледі.

     8. Заңды тұлғаның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, 101301, Сәтбаев қаласы, академик Қаныш Сәтбаев даңғылы, 108 үй.

     9. Мемлекеттік органның толық атауы - «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесі.

10. Осы Ереже «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінің құрылтай құжаты болып табылады.

11. «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінің  қызметін қаржыландыру жергілікті бюджет есебінен жүзеге асырылады.

     12. «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесіне кәсіпкерлік субъектілерімен «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінің функциялары болып табылатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.

     Егер «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесіне заңнамалық актілермен кірістер әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер мемлекеттік бюджеттің кірісіне жіберіледі.

    

 

2.     Мемлекеттік органның миссиясы, негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары мен міндеттері

 

13. «Сәтбаев қаласының ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» мемлекеттік мекемесінің миссиясы:

қоғамдық орындарды абаттандыру және сыртқы безендіру мәселелерін шешу;

этносаралық және конфессияаралық келісім саласында қоғамдық - саяси тұрақтылықты нығайтуға бағытталған мемлекеттік саясатты тиімді іске асыру;

Сәтбаев қаласы тұрғындарының әлеуметтік оптимизмін қалыптастыру, сонымен қатар, азаматтық қоғам институттарын қолдау және дамытуды жүзеге асыру;

ақпараттық кеңестіктің бәсекеге қабілеттілігін арттыру.

     14. Міндеттері:

     Қоғамдық-саяси тұрақтылықты, қоғамдық үрдістерді демократияландыруды, қоғамды топтастыруды қамтамасыз ету бойынша мемлекеттік саясатты іске асыру, азаматтық патриотизмде тәрбиелеу;  

     Қазақстанның даму Стратегиясының негізгі басымдықтарын түсіндіру және насихаттау, қаланың даму бағдарламаларына бұқаралық ақпарат құралдарының ақпараттық қолдау көрсетуін ұйымдастыру;

     елдің даму Стратегиясын іске асырудағы азаматтық қоғам институттарының қатысу шеңберін кеңейту;

     бұқаралық ақпарат құралдарының қызметіне мониторинг жүргізу;

     қаланың сыртқы безендіруін үйлестіру және идеологиялық қамтамасыз ету.

15. Функциялары:

     ішкі саясат саласында жергілікті мемлекеттік органдар жұмысын үйлестіру, ішкі саясат, этносаралық және конфессияаралық салалардағы мемлекеттік саясатты айқындайтын тұжырымдамаларды, бағдарламаларды әзірлеуге және іске асыруға қатысу;

     ішкі саяси тұрақтылықты, қоғамды топтастыруды қамтамасыз ету бойынша жұмыстарды ұйымдастыру, қазақстандық патриотизмді насихаттау мен оған тәрбиелеу, азаматтық қоғам институттарының қатысуымен қалалық қоғамдық- саяси іс - шараларды өткізу;

     қаладағы қоғамдық - саяси үрдістерді және олардың даму тенденцияларын  жан - жақты, объективті зерттеу, жинақтау және саралау;

     конституциялық принциптерді және Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтау бойынша саяси партиялар, қозғалыстар және қоғамдық бірлестіктермен жұмыс істеу;

     мемлекеттік рәміздерді насихаттау және қала аумағында Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес олардың қолданылуына мониторинг жүргізу;

     ел дамуының ұзақмерзімді басымдықтарына сәйкес мемлекеттік жастар саясатын іске асыру;

     жергілікті мемлекеттік органдардың ақпараттық - насихаттау жұмысын үйлестіру, аймақтық бұқаралық ақпарат құралдары арқылы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттары бойынша ақпараттық - түсіндіру жұмысын жүргізу;

     мемлекеттік тапсырысты орындау бойынша аймақтық бұқаралық ақпарат құралдарының жұмысын үйлестіру;

     бірыңғай мемлекеттік ішкі саясатты іске асыру бойынша саяси партиялармен, қоғамдық және діни бірлестіктермен, кәсіби одақтармен өзара байланыс жасау.

16. Құқықтары мен міндеттері:

     мемлекеттік органдар мен лауазымды тұлғалардан, өзге де ұйымдар мен азаматтардан белгіленген тәртіппен өз функцияларын орындауға қажетті ақпаратты сұрауға, мемлекеттік органдар мен өзге де ұйымдардың қызметкерлерін мемлекеттік мекеме құзыретіне жататын сұрақтарды дайындауға тарту, тиісті ұсыныстарды әзірлеу үшін уақытша жұмыс топтарын құруға;

     ішкі саясат саласындағы мемлекеттік органдар қызметін жетілдіру жөнінде әкімге ұсыныстар енгізуге;

     тиісті мемлекеттік органдар мен лауазымды тұлғаларға мемлекеттік мекеменің қызметіне қатысты тапсырмалар беру, олардың орындалуын бақылау, сондай - ақ орталық және жергілікті атқарушы органдар өткізетін іс - шараларға қатысуға;

     ішкі саясат саласының, адам құқықтарын сақтау және мемлекеттік мекеменің құзыретіне жататын өзге де мәселелер бойынша мемлекеттік органдардың лауазымды тұлғаларына ұйымдық - әдістемелік, ақпараттық және өзге де көмек  көрсетуге;

     қолданыстағы заңдарда көрсетілген басқа да құқықтарды жүзеге асыруға;

     бағынысты мекемелердің қызметін үйлестіру;

     мемлекеттік сатып алу бойынша конкурстың ұйымдастырушысы және бағдарламалардың әкімшісі ретінде шығуға;

     коммуналдық заңды тұлғаларды басқару органының қызметін жүзеге асыруға;

     коммуналдық мекеме қызметінің негізі мен мақсатын белгілеуге;

     коммуналды заңды тұлғалардың мүлкінің пайдалануы мен сақталуына бақылау жасауға;

     Қазақстан Республикасының Заңдарымен, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерімен белгіленген басқа да өкілеттіліктерді жүзеге асыру.

3. Мемлекеттік органның қызметін ұйымдастыру

 

     17. «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесіне басшылықты «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесіне жүктелген міндеттердің орындалуына және оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болатын бірінші басшы жүзеге асырады.

     18. «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бірінші басшысын Сәтбаев қаласының әкімі қызметке тағайындайды және қызметтен босатады.

     19. «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бірінші басшысының өкілеттігі:

     заңнамада белгіленген тәртіпте сәйкес «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінің қызметкерлерін лауазымға тағайындайды және лауазымнан босатады;

     заңнамаға сәйкес «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесіне қарасты ұйымдардың басшыларын лауазымға тағайындайды және лауазымынан босатады;

     «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесіне қарасты ұйым басшыларының орынбасарларын лауазымға тағайындау және лауазымнан босатуды келіседі;

     заңмен белгіленген тәртіпте «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінің қызметкерлерін көтермелеу және тәртіптік жазаға тарту шараларын қолданады;

бұйрықтар шығарады;

     барлық мемлекеттік органдарда және басқа да ұйымдарда «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінің мүддесін қорғайды;

     мемлекеттік функцияларды атқаруға қатысы жоқ үшінші тұлғалармен байланыстарда «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінің мүддесін қорғауға құқық беретін сенімхат береді;

     азаматтарды жеке қабылдауды жүзеге асырады;

     қолданыстағы заңнамаға сәйкес өзге де өкілеттіліктерді жүзеге асырады.

     «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бірінші басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға сәйкес оны алмастыратын тұлға орындайды.

 

 

4.     Мемлекеттік органның мүлкi

 

     20. «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінің заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкі болу мүмкін.

     «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінің мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, сондай -ақ өз қызметі нәтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптастырылады.

     21. «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесіне бекітілген мүлік коммуналдық меншікке жатады.  

     22. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесі өзіне бекітілген мүлікті және қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей тәсілмен билік етуге құқығы жоқ.

 

 

5.     Мемлекеттік органды қайта ұйымдастыру және тарату

 

     23. «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесін қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

 


Новости inform.kz
Түркістан: Түлкібастық жастар көкпардан Азия чемпионы болды
ТҮРКІСТАН. ҚазАқпарат - Алматы қаласында көкпардан І Азия чемпионаты өтті. Тартысты аламанға 8 мемлекеттің құрамасы қатысты, деп хабарлайды ҚазАқпарат.
21 Тамыз 2019
Тараз түрмесінде қылмыскер өзіне қол жұмсады
ТАРАЗ. ҚазАқпарат – Тараз түрмесінде 12 жыл бұрын сотталған қылмыскер өз-өзіне қол жұмсады, деп хабарлайды ҚазАқпарат.
21 Тамыз 2019
Павлодар облысының әкімі Білім басқармасының басшысына сөгіс жариялады
ПАВЛОДАР. ҚазАқпарат – Павлодар облысының әкімі Болат Бақауов екі жыл ішінде техникалық және кәсіби білім беру жүйесі тиімділігін жоғалтқанын, ал өңірдегі аграрлық-техникалық колледждер бұрынғыша еңбек нарығында қажетсіз мамандарды даярлап жатқанын айтты, деп хабарлайды ҚазАқпарат pavlodarnews.kz сайтына сілтеме жасап.
21 Тамыз 2019
Теннис: Рыбакина US Open іріктеу турнирінің финалына шықты
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – Қазақстандық Елена Рыбакина US Open турнирі іріктеу сайысының финалына шықты, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.
21 Тамыз 2019
Атырауда Исатай-Махамбет атындағы орталық алаң қайта ашылады
АТЫРАУ. ҚазАқпарат – Атырауда Конституция күні қарсаңында қайта жөндеуден өткен Исатай-Махамбет атындағы орталық алаң ашылады, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.
21 Тамыз 2019
Жамбылда көші-қон заңнамасын бұзған 7 шетелдік ұсталды
ТАРАЗ. ҚазАқпарат – Жамбыл облысында көші-қон заңнамасын бұзған Өзбекстан және Қырғыз Республикасының азаматтарын анықтады, деп хабарлайды ҚазАқпарат.
21 Тамыз 2019
Аида Балаева: «Nur Otan» халықпен жұмысын күшейтуі тиіс
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат - «Nur Otan» халықпен жұмысын күшейтуі тиіс. Мұндай пікірді Қазақстан Республикасы Президентінің көмекшісі – Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің Өтініштерді қарауды бақылау бөлімінің меңгерушісі Аида Балаева Facebook-тегі парақшасында білдірді, деп хабарлайды ҚазАқпарат.
21 Тамыз 2019
Маралдыдағы жанжал: Полиция қызметтік тексерудің нәтижесін жариялады
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат - Павлодар облыстық полиция департаменті Маралды көліндегі жанжалға қатысты қызметтік тексеру жүргізді, деп хабарлайды ҚазАқпарат аталған департаментке сілтеме жасап.
21 Тамыз 2019
ҚР Президенті Орталық Азия мемлекеттерінің сыртқы істер министрлерімен кездесті
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – Мемлекет басшысы Орталық Азия мемлекеттерінің сыртқы істер министрлерімен кездесті, деп хабарлайды Ақорда.
21 Тамыз 2019
Қазақстанда 22 тамызда өтетін маңызды шараларға шолу
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – «ҚазАқпарат» халықаралық ақпарат агенттігі 22 тамызда Нұр-Сұлтан мен Алматы қалаларында өтетін маңызды шаралар шолуын ұсынады.
21 Тамыз 2019
Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетіне жаңа басшы келді
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – Асхат Қайнарбеков Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің төрағасы болып тағайындалды, деп хабарлайды ҚазАқпарат министрліктің Facebook-тегі парақшасына сілтеме жасап
21 Тамыз 2019
Елімізде 35 мың адам көмір өнеркәсібі саласында қызмет етеді
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат - ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің орынбасары көмір өнеркәсібі қызметкерлерін кәсіби мерекелерімен құттықтады, деп хабарлайды ҚазАқпарат.
21 Тамыз 2019
Айдос Үкібай: Партия миссиясы - саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – «Nur Otan» партиясының миссиясы - саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету. Мұндай пікірді ҚР Тұңғыш Президенті - Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың баспасөз хатшысы Айдос Үкібай білдірді, деп хабарлайды ҚазАқпарат.
21 Тамыз 2019
Тянь-Шань тауында жоғалған альпинистерді іздеу тоқтатылды - ТЖК
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат - Тянь-Шань тауында жоғалған Қазақстан альпинистерін іздеу жұмыстары ертең, 22 тамыз күні қайта жалғасады. Бұл туралы ҚР ІІМ Төтенше жағдайлар комитетінен мәлім етті, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.
21 Тамыз 2019
Қасым-Жомарт Тоқаев АҚШ мемлекеттік хатшысының орынбасарын қабылдады
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев АҚШ мемлекеттік хатшысының орынбасары Дэвид Хэйлді қабылдады, деп хабарлайды Ақорда.
21 Тамыз 2019
Сенаторлар Арыс тұрғындарымен кездесті
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – Сенат депутаттары Әли Бектаев пен Әлімжан Құртаев Түркістан облысына жұмыс сапары барысында Арыс қаласының тұрғындарымен кездесті. Бұл туралы ҚазАқпарат Сенаттың баспасөз қызметіне сілеме жасап хабарлайды.
21 Тамыз 2019
Дәріхананы заңсыз тексерген қызылордалық полицейлер жауапқа тартылады
ҚЫЗЫЛОРДА. ҚазАқпарат - Қызылордада полиция қызметкерлері дәріханаға заңсыз тексеру жүргізген. Бұл деректі Қармақшы аудандық прокуратурасы анықтады, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.
21 Тамыз 2019
Мемлекет басшысы Арқалықтың жылу жүйесін қайта жөндеу туралы тапсырма берді
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – Мемлекет басшысы Қостанай облысының әкімі Архимед Мұхамбетовті қабылдады, деп хабарлайды Ақорда.
21 Тамыз 2019
Баянауылда асық ату спортынан Қазақстан чемпиондары анықталды
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – Павлодар облысы Баянауыл ауданында асық спорты ойынынан ардагерлер арасында Қазақстан Республикасының чемпионаты өтті, деп хабарлайды ҚазАқпарат.
21 Тамыз 2019
Өмірзақ Шөкеев ҚР Президентіне Арысты қалпына келтіру туралы баяндады
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – Мемлекет басшысы Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шөкеевті қабылдады, деп хабарлайды Ақорда.
21 Тамыз 2019
Ақтөбеде екі қызды пышақтаған күдікті іздестіріліп жатыр
АҚТӨБЕ. ҚазАқпарат - Ақтөбе қаласы маңындағы Құршасай ауылында екі қызды танысы пышақтап, оқиға орнынан қашып кеткен, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.
21 Тамыз 2019
Спорттық құзға өрмелеуден Әлем чемпионаты: Ришат Хайбуллин «қола» еншіледі
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат - Спорттық құзға өрмелеуден Жапонияның Хатиодзи қаласында өтіп жатқан Әлем чемпионатында қазақстандық Ришат Хайбуллин қола жүлдегер атанды, деп хабарлайды ҚазАқпарат Olympic.kz сайтына сілтеме жасап.
21 Тамыз 2019
Волонтерлерге оқығанда және жұмысқа тұрғанда жеңілдіктер берілуі мүмкін
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – Қазақстанда волонтерлердің бірыңғай базасы құрылуы мүмкін, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.
21 Тамыз 2019
ЖОО-дағы пара, сайлау, БАҚ-қа күш көрсетер шенеунік - «Nur Otan» Саяси кеңесінде не айтылды
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – Бүгін елордадағы «Назарбаев орталығында» ҚР Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың төрағалығымен өткен «Nur Otan» партиясы Саяси кеңесінің кеңейтілген отырысына Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев, Премьер-Министр Асқар Мамин, Сенат Төрағасы Дариға Назарбаева, Мәжіліс спикері Нұрлан Нығматулин, Үкімет мүшелері, партияның Мәжілістегі фракциясы, облыстардағы филиалдардың жетекшілері қатысты.
21 Тамыз 2019
Мемлекеттік басқару академиясының ректоры тағайындалды
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Жарлығымен Ерлан Қуанышұлы Әбіл Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясының ректоры болып тағайындалды, деп хабарлайды Ақорда.
21 Тамыз 2019
Әлтайыр Ахметов Мемлекеттік басқару академиясының ректоры қызметінен босады
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – Әлтайыр Ахметов ҚР Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару академиясының ректоры лауазымынан босатылды, деп хабарлайды ҚазАқпарат Ақордаға сілтеме жасап.
21 Тамыз 2019
Балалардың құқықтарын қорғау комитетінің төрағасы қызметінен кетті
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – Ержан Ерсаинов ҚР БҒМ Балалардың құқықтарын қорғау комитетінің төрағасы қызметінен босатылды. Бұл туралы ҚР Премьер-Министрінің баспасөз қызметі хабарлайды.
21 Тамыз 2019
Алматыда әлеуметтік маңызы бар азық-түлік қымбаттады
АЛМАТЫ. ҚазАқпарат - Алматыда әлеуметтік маңызы бар өнімдер бағасын тұрақты ұстап тұру бағыттарында шаралар қабылдануда, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.
21 Тамыз 2019
KASE: Доллар бағамы төмендеді
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат - Қазақстан қор биржасында (KASE) сәрсенбі күні өткен сауда-саттық қорытындысы бойынша теңгенің АҚШ долларына шаққандағы орташа бағамы Т+1 есебімен (USDKZT_TOM, келісім аяқталғаннан кейін келесі күнгі есебімен) 1 долларға 386,04 теңгені құрады, деп хабарлайды «ҚазАқпарат» ХАА тілшісі KASE-ге сілтеме жасап.
21 Тамыз 2019
Елбасының төрағалығымен «Nur Otan» партиясы Саяси кеңесінің кеңейтілген отырысы өтті
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – ҚР Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың төрағалығымен «Nur Otan» партиясы Саяси кеңесінің кеңейтілген отырысы өтті, деп хабарлайды ҚазАқпарат Елбасының ресми сайтына сілтеме жасап.
21 Тамыз 2019
Даниал Ахметов құдыққа құлап көз жұмған баланың отбасына көңіл айтты
ӨСКЕМЕН. ҚазАқпарат – Шығыс Қазақстан облысының әкімі Даниал Ахметов Алтай ауданында құдыққа құлап көз жұмған баланың ата-анасына көңіл айтты, деп хабарлайды ҚазАқпарат.
21 Тамыз 2019
БЖЗҚ «Қазақстан темір жолының» облигацияларын сатып алғанын жоққа шығарды
АЛМАТЫ. ҚазАқпарат - ҚР Ұлттық банкі Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры (БЖЗҚ) және басқа да қорлардың активтерін басқарушы ретінде «Қазақстан темір жолы» облигацияларын сатып алған жоқ. Бұл туралы БЖЗҚ-дан мәлім етті, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.
21 Тамыз 2019
Ауа райына байланысты 3 облыста ескерту жарияланды
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – «Қазгидромет» РМК Маңғыстау, Қызылорда және Солтүстік Қазақстан облыстарында ауа райына байланысты ескерту жариялады, деп хабарлайды ҚазАқпарат.
21 Тамыз 2019
Семейде токқа түсіп көз жұмған баланың ата-анасы тергеліп жатыр
СЕМЕЙ. ҚазАқпарат – Семейде 6 жасар бала музыкалық орталықтың аршылып қалған сымынан токқа түсіп көз жұмды, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.
21 Тамыз 2019
Қазақстан мен АҚШ жастары бірлескен жобаларды жүзеге асырады
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – Нұр-Сұлтан қаласында Қазақстан-Америка жастар форумы өтіп жатыр, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.
21 Тамыз 2019
Қазақстандықтардың 3 млн теңге мен автокөлік ұтып алуға мүмкіндігі бар
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – 2019 жылдың 21 тамызынан 30 қарашасына дейін «Түбіртекті талап ет те – жүлдені ұтып ал!» жыл сайынғы акцияcында 3 000 000 теңге және автокөлік ойынға салынады. Бұл туралы ҚазАқпарат Мемлекеттік кірістер комитетіне сілтеме жасап хабарлайды.
21 Тамыз 2019
Енді қазақстандықтар темір жол билетін қайтарғаны үшін айыппұл төлемейді
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат - 28 тамыздан бастап Қазақстандағы жолаушылар пойызының билетін қайтарудағы айыппұл алынып тасталды, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.
21 Тамыз 2019
Өскемен тұрғыны 30 жыл құжатсыз өмір сүрген
ӨСКЕМЕН. ҚазАқпарат - Өскемен тұрғыны 30 жылға жуық жеке басын куәландыратын құжатсыз өмір сүріп келген. Бұл туралы ҚазАқпарат Шығыс Қазақстан облысының Полиция департаментіне сілтеме жасап хабарлайды.
21 Тамыз 2019
Қазақстандық спортшылар каное есуден Әлем чемпионатының финалына өтті
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат - Венгрияның Сегед қаласында байдарка мен каноеде есуден Әлем чемпионаты басталды. Жарыстың алғашқы күнінде қазақстандық каноешілер финалға өтті, деп хабарлайды ҚазАқпарат Olympic.kz сайтына сілтеме жасап.
21 Тамыз 2019
Өскеменде қоқыс полигонындағы өртті сөндіру 10 күннен бері жалғасуда
ӨСКЕМЕН. ҚазАқпарат - Өскемен қалалық қоқыс полигонында 10 күн бұрын тұтанған өртті ауыздықтау жұмыстары әлі жалғасуда, деп хабарлайды ҚазАқпарат Алтайньюс сайтына сілтеме жасап.
21 Тамыз 2019
Қазақстан ел аумағынан ағаш материалдарын шығаруға тыйым салды
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат –Ел аумағынан ағаш материалдарының жекелеген түрлерін шығаруға 18 тамыздан бастап тыйым салынды. Бұл туралы ҚазАқпарат Мемлекеттік кірістер комитетінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап хабарлайды.
21 Тамыз 2019
Жолаушылар пойызында шылым шегуге тыйым салынады
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат - 28 тамыздан бастап жолаушылар пойызында шылым тегуге тыйым салынады, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.
21 Тамыз 2019
Ерлан Қарин: Ұлттық кеңестің алғашқы ресми жиыны 6 қыркүйекте өтеді
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің алғашқы отырысы 6 қыркүйекте өтеді. Отырысқа Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев қатысады. Бұл туралы Мемлекет басшысының кеңесшісі, Ұлттық кеңес хатшысы Ерлан Қарин мәлім етті, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.
21 Тамыз 2019
Нұрсұлтан Назарбаев жастар жайлы: Жақсырақ жұмыс істейтінін көріп отырмыз
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – «Болашақ» бағдарламасы бойынша оқып келгендерге мүмкіндік беру керек. ҚР Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев «Nur Otan» партиясы Саяси кеңесінің кеңейтілген отырысында осылай деді, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.
21 Тамыз 2019
Елорда полициясы қалта ұрыларының фотоларын жариялады
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – Нұр-Сұлтан қаласының Полиция департаменті қоғамдық орындарда жиі болатын қалта ұрлықтары туралы ескертіп, іздеуде жүрген қылмыскерлердің фотоларын жариялады, деп хабарлайды ҚазАқпарат.
21 Тамыз 2019
Нұрсұлтан Назарбаев келешегі жоқ ауылдар туралы айтты
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат –Болашағы жоқ ауылдардың тұрғындарын келешегі зор елді мекендерге көшіру қажет. Бұл туралы «Nur Otan» партиясы Саяси кеңесінің кеңейтілген отырысында ҚР Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев айтты, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.
21 Тамыз 2019
Алдағы үш күнде ауа райы қандай болады
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – «Қазгидромет» РМК 22-24 тамызға арналған ауа райы болжамын ұсынады, деп хабарлайды ҚазАқпарат.
21 Тамыз 2019
Елорда әкімдігі мектеп формасы мен кеңсе тауарларына сертификат беруді бастады
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат - Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі әлеуметтік аз қамтылған отбасылардан шыққан балаларға мектеп формасы мен кеңсе тауарларын сатып алуға 200 миллион теңге бөлді, деп хабарлайды ҚазАқпарат.
21 Тамыз 2019
Әкімдер мен министрлер партияға қатысы бар екендігін паш етуі тиіс – Елбасы
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – Әкімдер мен министрлер партияға қатысы бар екендігін паш етуі тиіс. Бұл туралы «Nur Otan» партиясы Саяси кеңесінің кеңейтілген отырысында ҚР Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев айтты, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.
21 Тамыз 2019
Нұрсұлтан Назарбаев министрлер мен әкімдерді проблемаларды жасырмауға шақырды
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – Әкімдер мен министрлер орын алған проблемаларға қатысты халық алдына шығып, жауап беруден қорықпауы керек. Бұл туралы «Nur Otan» партиясы Саяси кеңесінің кеңейтілген отырысында ҚР Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев айтты, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.
21 Тамыз 2019


"Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі" ММ басшысы Жайлаубаев Бақытжан Өміртайұлы

Бөлім басшысының алғы сөзі

Бөлім басшысының өмірбаяны

Атқарылған жұмыстар туралы есеп